دکتر محمدرضا ترحمی در سال 1372 با پذیرش در رشته پزشکی عمومی، پا به عرصه طبابت نهاد.
در طی دوران ﺗﺤصیل ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو دانشجویان ﻣﺸﺘﺎق یادگیری و ﺳﺎعی ﺑﻮده ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎیه و پیش ﻛﺎرورزی و اﺧﺬ درﺟﻪ ﻋالی در مقطع ﭘﺰﺷکی عمومی فارغ التحصیل شد.
علاقه وافر ایشان به علم پزشکی سبب شد تا ایشان به دانش پزشکی عمومی افاقه ننمایند و با علاقه و پشتکار، به مدارج علمی بالایی در پزشکی دست یابند.
دکتر محمد رضا ترحمی در آزمون ورودی رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی رتبه اول را کسب نمودند.
این موفقیت بی نظیر حاصل تلاش بی شائبه ایشان در کسب دانش بوده است که با تجربه عملی گره خورده بود.
دکتر ترحمی همچنین رتبه اول آزمون بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی در کشور را کسب نمودند و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران نیز می باشند.
دﻛﺘﺮ ﺗﺮﺣمی ﻫﻢ اﻛﻨون ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎنی و زیببایی ﺑﻪ بیماران و اﻧﺠﺎم بیش از ده ﻫﺰار ﺟﺮاحی زیبایی و ﺗﺮمیمی, ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎد در رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼصی ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳتیک و زیبایی ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪریس ﺑﻪ دﺳتکاران ﻓﻮق ﺗﺨﺼصی رﺷﺘﻪ ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳتیک و زیبایی میباشد.

مدارج و مدارک:

-رتبه اول آزمون دانشنامه فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی
-رتبه اول آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی
-رتبه اول آزمون پذیرش دستیار تخصصی در رشته جراحی عمومی
-رتبه اول آزمون پیش کارورزی در دکترای عمومی
-فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Call Now Buttonتماس با دکتر ترحمی